Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. – poza pewnymi wyjątkami.

Już od 30 listopada 2020 r. będzie można prowadzić zajęcia sportowe w szkołach sportowych oraz

praktyczną naukę zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Więcej informacji na

https://www.kuratorium.gda.pl/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3-stycznia-2021-r/

1920x810

Obowiązek zasłaniania ust i nosa na terenie całego kraju – w przestrzeni publicznej:

1) w środkach transportu publicznego;

2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,

b) na terenie nieruchomości wspólnych,

c) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej,

wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej,

społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych,

turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym;

za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

d) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);

3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

Zasady obowiązujące w całym kraju

W strefie czerwonej – wszędzie maski w przestrzeni publicznej

uid e5eb5894ffe9f262909d8f683163fda51602170405680 width 907 play 0 pos 0 gs 0 height 515

1. Ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego oraz dostosowanie się do zasad reżimu sanitarnego

wszystkich wychowanków i ich rodziców informujemy o możliwości zakwaterowania od dnia 31 sierpnia od godziny 14.00.

2. Informujemy, że zgodnie z obowiązującym regulaminem w okresie epidemiologicznym rodzice wychowanków

i inne osoby nie mogą wchodzić na piętra, gdzie mieszkają wychowankowie.

3. Wszystkich rodziców i wychowanków prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem PBS:

Warunki pobytu wychowanka w bursie w czasie zagrożenia epidemiologicznego (bursaczluchow.org). 

DO POBRANIA / REGULAMIN

4. Prosimy rodziców o pobranie druku oświadczenia z naszej strony internetowej bursaczluchow.org

(OŚWIADCZENIE DLA RODZICA COVID-19). Do placówki będą przyjmowani wyłącznie wychowankowie zdrowi

(na podstawie oświadczenia rodzica i bez objawów infekcji). - DO POBRANIA / OŚWIADCZENIE